Kế hoạch đánh giá, xếp loại giáo viên

Mời các thầy cô xem Kế hoạch số 29/KH-PGD&ĐT của Phòng Giáo dục& Đào tạo Quận Ba Đình về Đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng (năm học 2013-2014)

Số: 29/KH-PGD&ĐT
Ba Đình, ngày 07 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH
Đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng (năm học 2013-2014)
Thực hiện kế hoạch số 9855/KH-SGD&ĐT ngày 28/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, giám đốc theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giám đốc trung tâm GDTX (năm học 2013-2014), Phòng GD&ĐT Ba Đình xây dựng kế hoạch đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng năm học 2013-2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Mục đích:
– Giúp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giáo viên tự đánh giá phẩm chất chính trị, nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực lãnh đạo quản lý nhà trường để có kế hoạch tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, giáo dục của bản thân.
– Là căn cứ để các cấp quản lý, các nhà trường xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục Thủ đô.
– Là căn cứ để vận dụng xếp loại, đánh giá công chức, viên chức; là cơ sở để đánh giá thi đua đối với cán bộ, giáo viên hàng năm.
2. Yêu cầu:
– Việc đánh giá phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, công khai, bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định; thu thập và lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, tài liệu minh chứng có liên quan; không nể nang, cào bằng, đồng thời không để xảy ra sai sót, khiếu kiện làm mất đoàn kết nội bộ.
– Việc thu thập, chuẩn bị các hồ sơ, minh chứng của mỗi cá nhân được đánh giá phải tiến hành trong cả năm học và có kế hoạch thường xuyên bổ sung hồ sơ, tài liệu, minh chứng còn thiếu. Chuẩn đánh giá phải được công khai tại phòng họp chung của nhà trường. Trước khi đánh giá, phải tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, quán triệt lại các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Nội dung triển khai đánh giá:
– Tổ chức triển khai đánh giá giáo viên các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học mầm non, tiểu học, trung học, ở 100% các trường học công lập và ngoài công lập.
– Tổ chức triển khai đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, ở 100% các trường học công lập và ngoài công lập.
– Tổ chức triển khai đánh giá cấp phó trong các cơ sở giáo dục.
2. Các văn bản áp dụng trong đánh giá giáo viên, hiệu trưởng theo Chuẩn
2.1. Giáo dục Mầm non
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2008 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định Chuẩn nghể nghiệp giáo viên mầm non. Công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/3/2012 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT.
b. Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn: Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non. Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/6/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT.
c. Đánh giá, xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn: Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/2/2012 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc trung tâm GDTX.
2.2. Giáo dục Tiểu học
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định Chuẩn nghể nghiệp giáo viên tiểu học và Công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GD&ĐT.
b. Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn: Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học. Công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/05/2011 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường Tiểu học theo Thông tư số14/2011/TT-BGDĐT.
c. Đánh giá, xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn: Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/2/2012 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc trung tâm GDTX.
2.3. Giáo dục Trung học
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định Chuẩn nghể nghiệp giáo viên trung học và Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GD&ĐT.
b. Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn: Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học và Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ GD&ĐT.
c. Đánh giá, xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn: Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/2/2012 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc trung tâm GDTX.

3. Quy định đối tượng được đánh giá theo Chuẩn
3.1. Đối tượng sắp nghỉ hưu (đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định hiện hành) không bắt buộc phải tham gia đánh giá theo chuẩn.
3.2. Những đối tượng cấp trưởng mới được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong thời gian 6 tháng (kể từ ngày triển khai đánh giá theo chuẩn), nếu khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã được đánh giá đầy đủ các bước theo Chuẩn hiệu trưởng thì được lấy kết quả đánh giá này để báo cáo đánh giá mà không phải tổ chức đánh giá lại.
3.3. Đối tượng nghỉ ốm, nghỉ thai sản trùng vào thời gian cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá theo chuẩn thì được tạm hoãn và phải thực hiện đánh giá bổ sung sau khi nghỉ ốm, nghỉ thai sản.
3.4. Những đối tượng còn lại, kể cả giáo viên mới tuyển dụng, mới tiếp nhận đến trong năm học; cán bộ quản lý và giáo viên hợp đồng cơ hữu, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hay từ ngoài ngân sách trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS thuộc loại hình công lập, ngoài công lập thực hiện đánh giá theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4. Lưu trữ hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên theo Chuẩn.
Phiếu tự đánh giá của cán bộ, giáo viên theo chuẩn được nộp và lưu giữ cùng với hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lý.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GD&ĐT: Kiểm tra, đánh giá quá trình tổ chức triển khai đánh giá ở tất cả các nhà trường; tổng hợp số liệu toàn ngành; Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm.
2. Các nhà trường: Tổ chức triển khai đánh giá giáo viên; Hiệu trưởng phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại đối với cấp phó và giáo viên; Trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kết quả đánh giá đối với hiệu trưởng; đề xuất và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm; báo cáo kết quả đánh giá về Phòng GD&ĐT trước ngày 08/5/2014.

TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Đắc Hùng
(đã ký)
Nơi nhận:
– Sở GD&ĐT (để báo cáo);
– UBND Quận (để báo cáo);
– Phòng Nội vụ;
– Các trường trực thuộc;
– Lưu VT.

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh